XB3J7401.jpg
[81/134]


Caption:
Snake (Rhabdophis sp.)
 
xb3j7401.jpg
xb3j7438.jpg